Kinase profiling results of kinases in KIF 1BYGA_STU (CSK, PDB code: 1BYG, chain A)
Template Kinase: CSK
Template inhibitor: staurosporine

84 kinases in the family
Kinase profiling results source
1. Davis et al. Nature Biotechnology.29, 1046-51
2. Anastassiadis, T. et al. Nature Biotechnology.29, 1039-45


Similarity between template inhibitor and test compounds of profiling results

Davis et al.
Nature Biotechnology.29, 1046-51

<1nM    >10uM
KinaseKinase group C C
AKT2AGC  
AKT3AGC  
PRKCDAGC  
PRKCQAGC  
PRKCEAGC  
PRKCHAGC  
PKN1AGC  
PKN2AGC  
RPS6KB1AGC  
CAMK1GCAMK  
MARK1CAMK  
CDK3CMGC  
CDK9CMGC  
CDC2L5CMGC  
CDKL3CMGC  
MAPK1CMGC  
ICKCMGC  
MAKCMGC  
CAMKK2Other  
SBK1Other  
STK36Other  
ULK3Other  
PAK6STE  
SLKSTE  
STK24STE  
ABL1TK  
ABL2TK  
TNK1TK  
TNK2TK  
ALKTK  
LTKTK  
CSKTK  
MATKTK  
DDR2TK  
EGFRTK  
ERBB2TK  
ERBB4TK  
EPHA4TK  
EPHA5TK  
EPHA6TK  
EPHA8TK  
EPHB1TK  
EPHB2TK  
EPHB4TK  
EPHB6TK  
PTK2TK  
FGFR1TK  
FGFR2TK  
FGFR3TK  
FGFR4TK  
IGF1RTK  
INSRRTK  
JAK2TK  
JAK3TK  
KITTK  
PDGFRATK  
PDGFRBTK  
RETTK  
ROS1TK  
FGRTK  
FYNTK  
SRCTK  
YES1TK  
BLKTK  
HCKTK  
LCKTK  
PTK6TK  
SRMSTK  
SYKTK  
ZAP70TK  
BMXTK  
BTKTK  
NTRK1TK  
IRAK4TKL  
RAF1TKL  
ACVR1TKL  
ACVR1BTKL  
BMPR1ATKL  
BMPR1BTKL  
TGFBR1TKL  

Anastassiadis, T. et al.
Nature Biotechnology.29, 1039-45

0%    100%
KinaseKinase group C C C C
AKT2AGC    
AKT3AGC    
PKN1AGC    
PKN2AGC    
PRKCAAGC    
PRKCBAGC    
PRKCBAGC    
PRKCDAGC    
PRKCEAGC    
PRKCHAGC    
PRKCQAGC    
PRKCZAGC    
RPS6KB1AGC    
RPS6KB2AGC    
CAMK1GCAMK    
MARK1CAMK    
CDK3CMGC    
CDK9CMGC    
MAPK1CMGC    
CAMKK2Other    
ULK3Other    
PAK6STE    
SLKSTE    
STK24STE    
ABL1TK    
ABL2TK    
ALKTK    
BLKTK    
BMXTK    
BTKTK    
CSKTK    
DDR2TK    
EGFRTK    
EPHA4TK    
EPHA5TK    
EPHA6TK    
EPHA8TK    
EPHB1TK    
EPHB2TK    
EPHB4TK    
ERBB2TK    
ERBB4TK    
FGFR1TK    
FGFR2TK    
FGFR3TK    
FGFR4TK    
FGRTK    
FYNTK    
HCKTK    
IGF1RTK    
INSRRTK    
JAK2TK    
JAK3TK    
KITTK    
LCKTK    
LTKTK    
MATKTK    
NTRK1TK    
PDGFRATK    
PDGFRBTK    
PTK2TK    
PTK6TK    
RETTK    
ROS1TK    
SRCTK    
SRMSTK    
SYKTK    
TNK2TK    
YES1TK    
ZAP70TK    
ACVR1TKL    
ACVR1BTKL    
IRAK4TKL    
RAF1TKL    
TGFBR1TKL